SitemapKontaktImpressum Brauco Germany
 
Reference      
         

GRAD ZAGREB
 • Sanacija skate parka Jarun
GRAD ORAHOVICA
 • Čišćenje i digitalni video snimak kanalizacije
PONIKVE KRK
 • Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije, i izgradnja kanalizacije u naselju Draga Bašćanska – Frgačići
 • Izgradnja vodoopskrbe naselja Donja Hlapa i Žestilec
 • Izgradnja II faze kanalizacije u naselju Dobrinj
 • Izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u naselju Stara Baška
 • Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije na dijelu državne ceste D-102 u naselju Jurandvor
AUTOCESTA RI-ZG
 • servisiranje pročistaća sanitarno fekalnih voda, čišćenje i održavanje sustava odvodnje, septičkih jama i odštopavanje sanitarnih čvorova po objektima Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.
PULA HERCULANEA
 • Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda, revizionih okana i separatora te sanacija cjevovoda PACKER sistemom.
OPĆINA BAŠKA
 • Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Gorinka u Staroj jezgri Baške
HEP Virovitica
 • Sanacija uljnih jama te izmjer vodonepropusnosti, ispitivanje sustava odvodnje tehnološkog otpada i sustava odvodnje za oborinske vode.
HEP Bjelovar
 • Sanacija uljnih jama i izmjer vodonepropusnosti.
ERGASIS TECHNIKI S.A.
 • Snimka postojćeg stanja sa izradom elaborata
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
 • Visokotlačno čišćenje cijevi i revizionih okana sa vakumskim usisavanjem eluata, te TV inspekcija kanalizacijskog cjevovoda na DVD mediju sa izradom skice u digitalnom formatu.

HEP PROIZVODNJA d.o.o.

 • Sanacija bazena za neutralizaciju otpadnih voda
 • Godišnje korektivno održavanje građevinskih objekata
 • Sanacija šteta nakon poplave u pogonu EL-TO - građevinski radovi niskogradnje
 • Godišnje korektivno održavanje hidrantske i kanalizacijske mreže u pogonu EL-TO Zagreb
 • Radovi na sanaciji hidrantske mreže i kontrolnih revizija jug i istok u pogonu EL-TO
 • Radovi na sanaciji kolnika uz zgradu kotlovnice i sanacija dijela kanalizacijskog sustava u pogonu EL-TO Zagreb
 • Građevinski radovi na sanaciji propuštanja bazena za neutralizaciju B2.0 i sanacija dijela kanalizacije
 • Sanacija kanalizacijskog sustava u pogonu EL-TO Zagreb sustavom ''ključ u ruke''
 • Sanacija uljne kanalizacije pogona EL-TO Zagreb na kolosjeku za istovar mazuta
 • Sanacija uljne kanalizacije u pogonu EL-TO Zagreb
 • Čišćenje dijela kanalizacijskog sustava cca 1500m, snimanje stanja i izrada dokumentacije za sanaciju kanalizacijskog sustava u pogonu EL-TO Zagreb
 • Izrada izvedbenog projekta sanacije kanalizacijskog sustava unutar pogona EL-TO Zagreb
 • Čišćenje separatora
 • Sanacija aeracijskih cijevi i dovodnog kanala u sustavu za predobradu vode.
  Navedeni radovi obuhvaćaju:
  • čišćenje kanalizacijskog sustava
  • sanaciju kanalizacijskog sustava sa i bez kopanja
  • CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi
  • ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje

KRAŠ D.D.

 • Sanacija odvodnog sustava u krugu tvornice-sjever ispred tvornice keksa i vafla
 • Sanacija dijela kanalizacije
 • Čišćenje kanalizacije, ispitivanje i snimanje kanalizacije te izrada izvješća o izvršenom ispitivanju
 • Sanacija vodovoda i prometnice

AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB D.D.

 • Izvođenje sanacije separatora ''Budin'' s dovodnim i odvodnim sustavom
 • Čišćenje i snimanje postojećeg sustava odvodnje s izradom prijedloga eventualne sanacije te ispitivanje sustava na nepropusnost

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

 • Izvođenje radova- TV inspekcija vodovoda dijela kanalizacijskog sustava bolnice KB Dubrava

KEMIS TERMOCLEAN d.o.o.

 • Sanacija bazena za neutralizaciju (B2.O i B2) i pripadajuæeg sustava za odvodnju u pogonu EL-TO
 • CCTV inspekcija i ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava u rafineriji INA Maziva - MLAKA
 • Čišćenje, CCTV inspekcija i sanacija dijela sustava odvodnje – Policijska akademija
 • Izmjer vodonepropusnosti sustava odvodnje – AUTO ARBANAS
 • Hidrodinamičko čišćenje, CCTV inspekcija, te ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije Instituta Ruđer Bošković
 • Ispitivanje vodonepropusnosti objekata odvodnje – Euro Line
 • Usisavanje eluata i prijevoz do ispusta u uređaj za recikliranje – KB Dubrava
 • Hidrodinamičko čišćenje i odčepljivanje sustava za odvodnju – Mercator
 • Čišćenje i zbrinjavanje eluata, te izmjer vodonepropusnosti sustava za odvodnju
 • Coca Cola Hrvatska

INSTITUT RUÐER BOŠKOVIĆ

 • Ispitivanje vodonepropusnosti tankvana, te sanacija odvodnih kanala tankvane i prostora u kotlovnici
 • Izrada katastra kanalizacije

BISTRA d.o.o. ÐURÐEVAC

 • Čišćenje, CCTV inspekcija, sanacija sustava odvodnje metodom part-lineri

FRANCK d.d.

 • Hidrodinamičko čišćenje i odčepljivanje sustava odvodnje, zbrinjavanje eluata

PONIKVE KRK d.o.o.

 • Izvođenje radova sanacije obalnog kanalizacijskog kolektora u Njivicama
 • Sanacija obalnog kolektora i kontrola nepropusnosti kolektora i revizijskih okana u Njivicama
 • Čišćenje i TV inspekcija kanalizacijskog kolektora u Baški
 • Čišćenje i TV inspekcija obalnih kolektora u Njivicama i Puntu

KAMGRAD d.o.o.

 • Hidrodinamično čišćenje i CCTV inspekcija sustava odvodnje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

 • Visokotlačno pranje i odčepljivanje sustava odvodnje
 • CCTV inspekcija sustava odvodnje
 • Sanacija betonskih okana nepropusnim reparaturnim sredstvima

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.

 • Čišćenje, CCTV inspekcija, te sanacija odvodnje na utovarnom platou
 • Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje

SWIETELSKY d.o.o. ZAGREB

 • CCTV inspekcija i izmjer vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava
 • Čišćenje revizijskih okana i slivnika na autocesti Zagreb-Sisak

KONÈAR D&ST d.d. ZAGREB

 • Radovi na interventnom hidrodinamičkom čišćenju sustava za odvodnju

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA GSKG

 • Radovi na interventnom hidrodinamičkom čišćenju i CCTV inspekciji sustava odvodnje

SAVA ROL d.o.o. ZAGREB

 • CCTV inspekcija kanalizacijskog sustava i interventno odčepljivanje glavnog voda

KREDITNA BANKA ZAGREB

 • Radovi na interventnom odčepljivanju glavne kanalizacijske cijevi, te hidrodinamičko čišćenje cijevi

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA

 • Interventno čišćenje i snimanje sustava za odvodnju

GAMONT d.o.o. ZAGREB

 • Pranje, čišćenje i prepumpavanje, CCTV inspekcija i sanacija dijela kanalizacijskog sustava metodom part-liner - Izmjer vodonepropusnosti revizionih okana i slivnika, te cijevi nakon sanacije – Zračna luka Zagreb – zgrada Cateringa

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.

 • Radovi obuhvaćaju : usisavanje, čišćenje i snimanje, te izrada snimljene baze podataka na CD-u

REX inženjering i zaštita okoliša d.o.o. Poreć

 • Pranje dionica, saniranje metodom part-liner, te izmjer vodonepropusnosti saniranog kolektora

AUTOSERVIS MAHOVIć

 • Pranje, snimanje i izmjer vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava

CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB

 • Radovi obuhvaćali: visokotlačno pranje, odčepljivanje glavnog voda i hidrodinamičko čišćenje sustava odvodnje

PAGRAS d.o.o. NOVO MESTO

 • Čišćenje i CCTV inspekcija sa prijedlogom sanacije u tvornici lijekova Krka Novo Mesto

PADEŽ ŠPED d.o.o. ZAGREB

 • Hidrodinamičko čišćenje i snimanje, te sanacija dijela kanalizacijskog sustava metodom part-liner

IR LUX d.o.o. VUKOVAR

 • Interventno visokotlačno usisavanje skladišta u Hrušćici nakon poplave

AUTOMAT KLUB DOMINO OPATIJA

 • Interventno odčepljivanje objekata odvodnje uključujući prikljućni vod

MAKSIMUS d.o.o. ZAGREB

 • Odčepljivanje objekata odvodnje

SAVA ROL d.o.o.

 • TV inspekcija kanalizacijskog sustava
  - Odčepljivanje objekata odvodnje i detektaža kvara

IN TIME d.o.o. ZAGREB

 • Visokotlačno pranje, čišćenje i TV inspekcija sustava za odvodnju

CONAR d.o.o. ZAGREB

 • Interventno odćepljivanje sustava za odvodnju

ZAGREB MONTAŽA d.o.o. ZAGREB

 • Sanacija cijevi metodom part-liner
 • Sanacija revizionih okana specijalnim materijalima otpornim na naftne derivate do stupnja dozvoljene propusnosti

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ

 • Čišćenje, snimanje i ispitivanje vodonepropusnosti cijevi do O700
 • Radovi strojnog čišćenja i TV inspekcije dijela sustava javne odvodnje

TRANSADRIA d.d. RIJEKA

 • Čišćenje, odčepljivanje i TV inspekcija cjevovoda, te izrada izvještaja

RUBINI d.o.o. ROVINJ

 • Radovi na odčepljivanju odvodnog sustava

KRAJANI d.o.o. MALINSKA

 • Izmjer vodonepropusnosti sustava odvodnje, saniranje sabirnih jama, priključaka i poklopaca, prepumpavanje sadržaja jama

KUŽELKA d.o.o. AUTOCENTAR RIJEKA

 • Pražnjenje i čišćenje separatora i septičkih jama, te izrada kemijske analize ( za termičku obradu )
 • Geodetska izrada situacijskog plana za fekalni i oborinski kolektor
 • Hidrodinamično čišćenje kanalizacije
 • TV inspekcija kanalizacijskog sustava
 • Izmjer vodonepropusnosti cijevi, revizionih okana, separatora i septičkih jama

NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC

 • TV inspekcija oborinskog cjevovoda i slivnika, te izrada izvještaja
 • Izmjer vodonepropusnosti i sanacija cjevovoda metodom part-liner

GKTD MURVICA d.o.o. CRIKVENICA

 • Ispitivanje glavnog fekalnog kolektora

LIBURNIA RIVIERA HOTELI - HOTEL EXCELSIOR

 • Supervizija idejnog projekta za gradilišta: Žuknica , Bakar, Baška, Omišalj

KD VODOVOD I KANALIZACIJA RIJEKA

 • Čišćenje i TV inspekcija kanalizacijskog sustava sa RPP prikazom stijenki cijevi
 • Izrada PowerPoint prezentacije integralnog sustava katastra vodova

KOMUNALNO PODUZEĆE GKTD IVANJ d.o.o. NOVI VINODOLSKI

 • Čišćenje i TV inspekcija sustava odvodnje sa nalazom građevinskog vještaka i geodetske podloge dijela sustava

KOMUNALAC D.O.O. OPATIJA

 • Čišćenje i TV inspekcija kanalizacijskog sustava, nalaz građevinskog vještaka i geodetske podloge dijela dionica odvodnje

VODOVOD d.o.o. SLAVONSKI BROD

 • CCTV inspekcija sustava odvodnje

ADRIAS MARINE SUPLY d.o.o. CRIKVENICA

 • Ispitivanje kanalizacijskih cijevi

JELA d.o.o. CRIKVENICA

 • Ispitivanje kanalizacijskih cijevi

HOTEL NOVI d.o.o. NOVI VINODOLSKI

 • Strojno Čišćenje kanalizacije
 • TV inspekcija kanalizacijskog sustava sa RPP prikazom stijenki cijevi

VAMACO M.V. d.o.o. ZAGREB

 • TV inspekcija i sanacija cjevovoda hotela Rubin u Poreču
 • Elektromehaničko bušenje i glodanje cijevi, ispiranje, usisavanje i zbrinjavanje otpada iz kanalizacijskog sustava

SVIGOTEH GRADITELJSTVO d.o.o.  RIJEKA

 • TV inspekcija i izrada elaborata stanja
 • Izrada geodetske snimke

RIJEKA ASFALT d.o.o.

 • Supervizija za idejni projekt za gradilište Bakar
 • Uklanjanje naslaga na gradilištima: Žuknica, Bakar, Baška, Omišalj

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE

 • Interventno Čišćenje, odćepljivanje i snimanje kanalizacijskog sustava

DIRA GRADNJA d.o.o. RIJEKA

 • Uklanjanje naslaga cementa, betona i drugog materijala postupkom frezanja hidromehaničkim robotom iz cjevovoda
 • TV inspekcija izvedenih kolektora i izrada elaborata

EUROAGRAM TIS d.o.o.

 • Čišćenje, snimanje i atestiranje kanalizacije
 • Laboratorijska analiza otpadnih voda, prijevoz i zbrinjavanje akumuliranog mulja
 • Visokotlačno pranje i Čišćenje te pražnjenje prostorije pumpe grijanja i hlađenja poslovne zgrade Euroherc Rijeka

PEKARSKI OBRT ''JADRAN'' RIJEKA

 • Čišćenje i snimanje kanalizacijskog sustava

LJEKARNA VLASTA SOBOL ŠNAJDAR

 • Elektro-mehaničko Čišćenje  i  TV inspekcija cjevovoda

CEPPS ZAGREB

 • Protokol za izradu elaborata

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK

 • Čišćenje, odćepljivanje i TV inspekcija kanalizacijskih cijevi, te izrada elaborata

PRIMA obrt za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu ROVINJ

 • Radovi na vizualnoj kontroli sustava za odvodnju

ŠKOLSKA KNJIGA d.d. ZAGREB

 • Interventno Čišćenje kanalizacijskog sustava

BRID d.o.o. PULA

 • Interventno Čišćenje kanalizacijskog sustava

RADIX MIL d.o.o. ZAGREB

 • Interventno odćepljivanje, Čišćenje i snimanje kanalizacijskog sustava

GRAD DUBROVNIK

 • Integralno snimanje podzemnih vodova
 • Sanacija stare gradske jezgre

GEOFOTO d.o.o. ZAGREB

 • Radovi na izradi projekta integralni katastar komunalnih vodova grada Rijeke

EURCO d.o.o.

 • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava odvodnje u industrijskoj zoni PODI - ŠŠibenik

ZAGREBAČKI HOLDING

 • TV inspekcija sustava odvodnje stambene zgrade u Zagrebu

RALU LOGISTIKA d.o.o.

 • Čišćenje kanalizacije, usisavanje i visokotlačno pranje slivnih jama i pripadajuće kanalizacije

LIDL, Avenija Dubrava ZAGREB

 • Čišćenje i snimanje kanalizacijskog sustava

ZNANJE d.d. ZAGREB

 • Interventno Čišćenje kanalizacijske mreže

HAC ZAGREB

 • Završno pregledavanje sustava odvodnje, hidraulično pranje separatora i usisavanje taloga, pranje cijevi, šahta i slivnika, Čišćenje lokacije

GRAD ŠIBENIK

 • Čišćenje, istraživanje i dokumentiranje gradske cisterne izmeðu katedrale Sv. Jakova i Viječnice. U sklopu radova sondažno su istraženi djelovi temelja sjevernog zida katedrale Sv. Jakova koja je svjetsko kulturno dobro. BrauCo je izvodio radove po dozvoli nadležnog konzervatora u svrhu dobijanja podataka za analizu konstrukcije temelja katedrale Sv. Jakova i utjecaja cisterni (dvije komore i sustav filtera s procjednim kanalima) na katedralu. BrauCo je stučno osposobljen za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Vi se nalazite na stranici: Početna / Reference
powered by infonet.hr
Print verzija